Przejdź do treści

Polityka prywatności systemu PIONIER.Id for Erasmus+

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przekazanych przez Administratora w związku z korzystaniem z systemu PIONIER.Id for Erasmus+ .

Biorąc pod uwagę możliwość wprowadzania nowych usług w systemie PIONIER.Id for Erasmus+, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego systemu, zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności naszego systemu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Definicje

 • Administrator – placówka oświatowa: uczelnia, szkoła wyższa, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych
 • System PIONIER.Id for Erasmus+ – system informatyczny pozwalający na założenie i korzystanie z konta.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje, które identyfikują lub w połączeniu z innymi informacjami mogą identyfikować użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP urządzenia użytkownika oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików coockies.
 • Przetwarzanie – to wszelkie działania wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, analizowanie czy usuwanie.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkownik – to każda osoba fizyczna (np. student), która dokona rejestracji w systemie lub korzysta ze systemu.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych jest macierzysta placówka oświatowa-uczelnia.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktów wykonawczych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem.
 4. System PIONIER.Id for Erasmus+ realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez wprowadzenie w formularzach informacji
  2. poprzez gromadzenie plików „cookies”
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu założenia i korzystania z konta PIONIER.Id for Erasmus+.
 6. Dane osobowe pozostawione w systemie PIONIER.Id for Erasmus+ mogą zostać ujawnione organom publicznym lub osobom trzecim, którzy zgłoszą stosowne żądanie, na podstawie przepisów prawa
 7. Okres przechowywania danych w systemie PIONIER.Id for Erasmus+ będą przetwarzane co do zasady:
  1. do czasu zakończenia świadczenia usługi, w szczególności do czasu usunięcia konta
  2. do czasu wycofania wyrażonej zgody (o ile zgoda była jedyną podstawą prawną)
  3. do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do czasu zgłoszenia sprzeciwuW przypadku braku przesłanki, dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – przekazanie informacji o przetwarzanych danych, takich jak: cel i podstawa prawna, zakres posiadanych danych, podmiotach którym dane są ujawniane oraz planowanym terminie ich usunięcia
  2. prawo do sprostowania – możliwość poprawiania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne
  3. prawo do usunięcia danych – możliwość usunięcia danych, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane;
   2. wycofano zgodę na przetwarzanie danych i był to jedyna podstawa przetwarzania;
   3. zgłoszono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych;
   4. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. wywiązano się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   6. dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
   1. dane są nieprawidłowe, wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi przez okres niezbędny na zweryfikowanie ich poprawności;
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem;
   3. dane będą potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń;
   4. zostanie wniesiony sprzeciw
  5. prawo do wycofania zgody – możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  6. prawo do wniesienia skargi – możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Oso owych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe, które przetwarzamy na potrzeby założenia i prowadzenia konta PIONIER.Id for Erasmus+ pochodzą od administratora danych, a więc od placówki oświatowej; uczelni, szkoły wyższej.

Pliki Cookies

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego system PIONIER.Id for Erasmus+. Cookies zbiera informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w systemie.

Pliki Cookies wykorzystywane w systemie PIONIER.Id for Erasmus+ obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika